Copyright – autorské práva k textom, fotografiám a prípadným ďalším médiám

Andy Sebastian Morávek je výlučným nositeľom tzv. copyright-u, ergo majetkových práv k stránkam RychlePeniaze.sk a k jeho obsahovým častiam v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (tiež nazývaný “Autorským zákonom”). Andy Sebastian Morávek je v súlade s ustanovením § 18 Autorského zákona oprávnený uplatňovať svoje majetkové práva k týmto internetovým stránkam.

Tiež domáhať sa ochrany svojich práv nárokmi

vyplývajúcimi z ustanovenia § 56 Autorského zákona.

Texty, obrázky (s výnimkou tých voľne šíriteľných z internetu) a všetky grafické úpravy týchto stránok sú predmetom autorského práva. Ako také sú chránené autorským zákonom. Akýkoľvek spôsob použitia diela chráneného autorským zákonom podlieha v zmysle § 18 ods. 2 Autorského zákona predchádzajúcemu písomnému súhlasu Andyho Sebastiana Morávka. V súlade s § 24 Autorského zákona je zakázané vyhotovovať rozmnoženiny diela na účely, ktoré sú priamo alebo nepriamo obchodné.

Citácie textov (nepozmenené, nijako neupravované) je možné použiť na iných webových stránkach jedine v prípade uvedenia buď ich autora “Andy Sebastian Morávek” alebo uvedenia ich zdroja, čiže “RychlePeniaze.sk” príp. priameho linku na predmetný článok.

Užívateľ stránok RychlePeniaze.sk je oprávnený sťahovať informácie z týchto webových stránok do dočasných zložiek výlučne pre svoju osobnú potrebu. Podmienkou sťahovania však je

zákaz vymazať, odstrániť, zmeniť alebo upraviť

internetové stránky alebo ich obsahové časti. Rovnako je zakázané zmeniť a odstrániť akýkoľvek znak alebo logo, ktorý je súčasťou obchodného mena Andyho Sebastiana Morávka, jeho produktov alebo služieb.

Autorské práva a všetky ďalšie vlastnícke práva k obsahu, ktorý poskytuje Andy Sebastian Morávek, software k prevádzkovaniu a zverejneniu webových stránok, kompilácia dát na webových stránkach a poradie, sled a usporiadanie týchto webových stránok

patria Andymu Sebastianovi Morávkovi

a/alebo jeho partnerom alebo poskytovateľom licencie. Akékoľvek práva k obsahu, ktoré nie sú výhradne poskytnuté v tomto dokumente, sú vyhradené.